Landmarks

Chùa Đại Bi

Chùa Bi

Múa rối Đầu Gỗ ở lễ hội chùa Đại Bi (Nam Giang - Nam Trực - Nam Định)

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © dai_bi (1)_txt

 © dai_bi (2)_txt

 © dai_bi (3)_txt

 © dai_bi (4)_txt

 © dai_bi (5)_txt

 © dai_bi (6)_txt

 © dai_bi (7)_txt

 © dai_bi (8)_txt

 © dai_bi (9)_txt

 © dai_bi (10)_txt

 © dai_bi (11)_txt

 © dai_bi (12)_txt

 © dai_bi (13)_txt

 © dai_bi (14)_txt

 © dai_bi (15)_txt

 © dai_bi (16)_txt

 © dai_bi (17)_txt

 © dai_bi (18)_txt

 © dai_bi (19)_txt

 © dai_bi (20)_txt

 © dai_bi (21)_txt

 © dai_bi (22)_txt

 © dai_bi (23)_txt

 © dai_bi (24)_txt

 © dai_bi (25)_txt

 © dai_bi (26)_txt

 © dai_bi (27)_txt

 © dai_bi (28)_txt

 © dai_bi (29)_txt

 © dai_bi (30)_txt


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Đại Bi
Address Đường Vàng, tt. Nam Giang, Nam Dinh, Nam Dinh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-22 01:52:41
Members
Current weather  ...
Nearest places