Landmarks

Tomb of the Ngo's

Tags: đá cổng

LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG LĂNG HỌ NGỌ (P1)

LỄ KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG LĂNG HỌ NGỌ (P1)
ĐỘC ĐÁO LĂNG ĐÁ Ở HIỆP HÒA
Lăng Họ Ngọ Bắc giang
Lăng đá họ Ngọ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


cổng  © Cổng vào lăng © Ảnh 4. Tượng người, ngựa, sấu đá bên phải

 © Ảnh 5. Tượng người, ngựa, sấu đá bên trái

 © Ảnh 6. Bàn đá, nghê, hương án

 © Ảnh 7. Bàn đá, cổng mộ

 © Ảnh 8. Tháp mộ, cổng mộ và Anh Tuyến đang nhổ cỏ

 © Ảnh 9. Tháp bia

 © Ảnh 10. Hương án nhìn chính diện

 © Ảnh admin chụp 31/8/2014

 © Đôi voi phục hai bên © Lối vào mộ

đá  © Phù điêu lính canh 2 bên

 © Dấu tích còn sót lại

 © Nhà bia phía sau
 © Đi vào khu mộ bên trong

 © Tháp mộ © Bức tường sau tháp mộ

 © Mặt sau tháp mộ

 © Nhìn từ tháp mộ ra ngoài

 © Cổng vào tháp mộ nhìn từ trong ra

 © Ban thờ

 © Toàn cảnh khu lăng nhìn từ sau

 © Khu nhà thờ mới xây phía sau lăng

 © Cổng vào, nhìn từ trong ra

 © Cổng vào nhìn từ ngoài vào

 © Phù điêu 2 bên cổng © Đôi chó đá 2 bên cổng © Nghê đá


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Tomb of the Ngo's
Address Unnamed Road, Thái Thọ, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-28 09:45:53
Members
Current weather  ...
Nearest places