Landmarks

Dinh Huong tomb

Tags: đá tượng

LĂNG DINH HƯƠNG BẮC GIANG

LĂNG DINH HƯƠNG BẮC GIANG
Mô hình 3D tượng nghê ở lăng Dinh Hương
Lễ rước Bằng di tích Quốc gia về lăng Dinh Hương
Mô hình 3D tượng quan hầu dắt ngựa

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Bia ghi khởi tích © Đường vào lăng Dinh Hương - ảnh admin chụp 31/6/2014

 © Khung cảnh bên trái

 © Cổng lăng

 © Cột bên trái

 © Cột bên phải

 © Tượng quan hầu canh cửa
 © Sân chầu

 © Voi đá

 © Voi đá

 © Bên phải là dãy nhà kho bỏ hoang

 © Bàn thờ
 © Ngai thờ © Lính hầu hai bên ngai

 © Lính hầu hai bên ngai © Sân chầu, nhìn từ trên xuống

 © Sân chầu

 © Tượng quan dắt ngựa trước khu mộ


 © Quan bên phải

 © Quan bên trái
 © Lối vào mộ (đã bị xâm hại)


 © Bia khởi tích

 © Lối vào lăng, nhìn từ trong ra

 © Admin chụp ở sân chầu


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Dinh Huong tomb
Address TL 295, Dinh Hương, Hiệp Hòa District, Bac Giang, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-28 09:50:22
Members
Current weather  ...
Nearest places