Landmarks

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh
Bùi Xuân Phái, người vẽ chân dung thành phố
Giới thiệu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Phóng Sự: Bảo Tàng Mĩ Thuật VN

Tổng quan

Ngôi nhà này (viện bảo tàng) được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XX với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học[1]. Năm 1962, nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương Tây được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam để làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành với diện tích mặt bằng là 4200 m2 và diện tích trưng bày là 1200m2, năm 1997 - 1999, đã được mở rộng với tổng diện tích là 4737 m2 và diện tích trưng bày là 3000m2.[2]

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh tư liệu của EFEO. Không phải nằm ở bảo tàng mỹ thuật nhưng tạm lưu ở đây.


 © EFEO_VIE00015 Imagerie populaire vietnamienne - episodes du roman _Tiet Dinh Son Chinh Tay_ (litterature chinoise)_700

 © EFEO_VIE00017 Imagerie populaire vietnamienne - Tennisman et Lanceur de poids_1000

 © EFEO_VIE00018 Imagerie populaire vietnamienne - episode intitule _Assemblee pour le choix d_un epoux_ de l_histoire de Thach Sanh (litterature vietnamienne)_700...

 © EFEO_VIE01877_1 Imagerie populaire - madame la lune, deesse du mariage et extrait du roman chinois Won Hou Ping Si_700

 © EFEO_VIE01877_2 Imagerie populaire - madame la lune, deesse du mariage et extrait du roman chinois Won Hou Ping Si_700

 © EFEO_VIE01878_1 Imagerie populaire - boxe chinoise et ordre de bataille _dragon volant_. strategie chinoise_1000

 © EFEO_VIE01878_2 Imagerie populaire - boxe chinoise et ordre de bataille _dragon volant_. strategie chinoise_700

 © EFEO_VIE01881 Imagerie populaire - fete des genies du foyer_700

 © EFEO_VIE01882_1 Imagerie populaire - ecole des crapauds_1000

 © EFEO_VIE01882_2 Imagerie populaire - procession de la licorne par les crapauds_1000

 © EFEO_VIE01882_a1 Imagerie populaire - poule et ses poussins_1000

 © EFEO_VIE01882_a2 Imagerie populaire - porc et ses porcins_1000

 © EFEO_VIE01882_a3 Imagerie populaire - porc et ses porcins_1000

 © EFEO_VIE01884_1 Imagerie populaire - procession du dragon par les souris_1000

 © EFEO_VIE01884_2 Imagerie populaire - mariage du rat et de la souris sous le patronnage du chat_1000

 © EFEO_VIE01884_3 Imagerie populaire - mariage du rat et de la souris sous le patronnage du chat_1000

 © EFEO_VIE01886_1 Imagerie populaire - l_agriculture_700

 © EFEO_VIE01886_2 Imagerie populaire - l_agriculture_700

 © EFEO_VIE01888_1 Imagerie populaire - la cueillette des noix de coco_700

 © EFEO_VIE01888_2 Imagerie populaire - jalousie de la femme legitime_700

 © EFEO_VIE01889_1 Imagerie populaire - genie du mariage_700

 © EFEO_VIE01889_2 Imagerie populaire - deesse du mariage_700

 © EFEO_VIE01892 Imagerie populaire - histoire de Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01894_1 Imagerie populaire - Trieu Tri Long, l_un des 5 heros du Tam Quoc_700

 © EFEO_VIE01894_2 Imagerie populaire - Tong Hhac Phi, heros de la dynastie des Song_700

 © EFEO_VIE01895_1 Imagerie populaire - bataille du roi Ngo Quyen contre les Han_1000

 © EFEO_VIE01895_2 Imagerie populaire - bataille Bach Dang Giang de Tran Hung Dao contre les Nguyen_1000

 © EFEO_VIE01895_3 Imagerie populaire - bataille de Trieu contre les chinois a Nong Cong_1000

 © EFEO_VIE01898 Imagerie populaire - deesse de la foret _Thuong Ngan__1000

 © EFEO_VIE01899_1 Imagerie populaire - histoire de Pham Cong Cuc Hoa, couverture du livre_700

 © EFEO_VIE01899_2 Imagerie populaire - le Triphu et sa femme_700

 © EFEO_VIE01900_1 Imagerie populaire - histoire de Pham Cong Cuc Hoa_700

 © EFEO_VIE01900_2 Imagerie populaire - histoire de Pham Cong Cuc Hoa_700

 © EFEO_VIE01900_3 Imagerie populaire - histoire de Pham Cong Cuc Hoa_700

 © EFEO_VIE01901_1 Imagerie populaire - Vieng Vuong_700

 © EFEO_VIE01901_2 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01901_3 Imagerie populaire - Cong Chua_700

 © EFEO_VIE01902_1 Imagerie populaire - Ly Thong_700

 © EFEO_VIE01902_2 Imagerie populaire - Thuy Cung Thai Tu_700

 © EFEO_VIE01902_3 Imagerie populaire - Cuu Nhan Tinh, Uang Sa Vuong et Chan Tinh_700

 © EFEO_VIE01903_1 Imagerie populaire - le genie du foyer et son epouse_700

 © EFEO_VIE01903_2 Imagerie populaire - divers travaux de l_agriculture_700

 © EFEO_VIE01903_3 Imagerie populaire - procession de la licorne_700

 © EFEO_VIE01904_1 Imagerie populaire - histoire de Tam Quoc_1000

 © EFEO_VIE01904_2 Imagerie populaire - histoire de Tam Quoc_700

 © EFEO_VIE01904_3 Imagerie populaire - histoire de Tay Du_1000

 © EFEO_VIE01905_1 Imagerie populaire - ecole des crapauds_1000

 © EFEO_VIE01905_2 Imagerie populaire - Tich Ngoc Doikim, ange porte-bonheur_700

 © EFEO_VIE01905_3 Imagerie populaire - Tich Ngoc Doikim , ange porte-bonheur_700

 © EFEO_VIE01906_1 Imagerie populaire - divers travaux de l_agriculture_700

 © EFEO_VIE01906_2 Imagerie populaire - Tay Du_700

 © EFEO_VIE01906_3 Imagerie populaire - Tay Du_700

 © EFEO_VIE01907_1 Imagerie populaire - Tay Du_700

 © EFEO_VIE01907_2 Imagerie populaire - les enfants attrapent les oiseaux_1000

 © EFEO_VIE01907_3 Imagerie populaire - les enfants attrapent les papillons et les poissons_1000

 © EFEO_VIE01908 Imagerie populaire - histoire des soeurs Trung_700

 © EFEO_VIE01909 Imagerie populaire - peinture vietnamienne achetee a Tach Bich_1000

 © EFEO_VIE01909_bis Imagerie populaire - peinture vietnamienne achetee a Tach Bich_1000

 © EFEO_VIE01910_1 Imagerie populaire - peinture vietnamienne bouddhique sur papier vietnamien_700

 © EFEO_VIE01910_2 Imagerie populaire - peinture vietnamienne bouddhique sur papier vietnamien_700

 © EFEO_VIE01911_1 Imagerie populaire - 1er panneau des 10 enfers_700

 © EFEO_VIE01911_2 Imagerie populaire - 2eme panneau des 10 enfers_700

 © EFEO_VIE01912_1 Imagerie populaire - 3eme panneau des 10 enfers Vietnam_700

 © EFEO_VIE01912_2 Imagerie populaire - 4eme panneau des 10 enfers Vietnam_700

 © EFEO_VIE01913_1 Imagerie populaire - 5eme panneau des 10 enfers Vietnam_700

 © EFEO_VIE01913_2 Imagerie populaire - 6eme panneau des 10 enfers Vietnam_700

 © EFEO_VIE01914_1 Imagerie populaire - 7eme panneau des 10 enfers Vietnam_700

 © EFEO_VIE01914_2 Imagerie populaire - 8eme panneau des 10 enfers Vietnam_700

 © EFEO_VIE01917_1 Imagerie populaire - une des 5 peintures. _scene des enfers_ en papier de Ha Dong_700

 © EFEO_VIE01917_2 Imagerie populaire - une des 5 peintures. _scene des enfers_ en papier de Ha Dong_700

 © EFEO_VIE01918_1 Imagerie populaire - une des 5 peintures. _scene des enfers_ en papier de Ha Dong_700

 © EFEO_VIE01918_2 Imagerie populaire - une des 5 peintures. _scene des enfers_ en papier de Ha Dong_700

 © EFEO_VIE01919_1 Imagerie populaire - Quan Cong, l_un des 5 heros du Tam Quoc, histoire des 3)pays. Chine IIIeme siecle_700

 © EFEO_VIE01919_2 Imagerie populaire - Trieu Tri Long, l_un des 5 heros du Tam Quoc_700

 © EFEO_VIE01921_1 Imagerie populaire - Trieu Tri Long, l_un des 5 heros du Tam Quoc_700

 © EFEO_VIE01921_2 Imagerie populaire - Ua Sieu, l_un des 5 heros du Tam Quoc_700

 © EFEO_VIE01923 Imagerie populaire - Hoang Trung, un des cinq heros du Tam Quoc_700

 © EFEO_VIE01924_a1 Imagerie populaire - histoire de Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01924_a2 Imagerie populaire - histoire de Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01924_b Imagerie populaire - proces entre la silure et le crapaud_1000

 © EFEO_VIE01925_1 Imagerie populaire - histoire de Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01925_2 Imagerie populaire - histoire de Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01926 Imagerie populaire - deux genies porte-bonheur_1000

 © EFEO_VIE01928 Imagerie populaire - deux anges porte-bonheur_1000

 © EFEO_VIE01930 Imagerie populaire - duex coqs_1000

 © EFEO_VIE01932 Imagerie populaire - proces entre la silure et le crapaud_1000

 © EFEO_VIE01933 Imagerie populaire - concours pour le recrutement d_un mari a la princesse_700

 © EFEO_VIE01935 Imagerie populaire - campagne de l_ouest des Tang, 2eme episode, Chine VIIeme siecle_700

 © EFEO_VIE01937 Imagerie populaire - Phan Tran Tan Chuyen_700

 © EFEO_VIE01938 Imagerie populaire - Hoa tien co Truyen (_)_700

 © EFEO_VIE01939 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01940 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01941 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01943 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01944 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01946 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01948 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01950 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01952 Imagerie populaire - Thach Sanh_700

 © EFEO_VIE01954 Imagerie populaire - Luc Van Tien_700


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-02 21:13:27
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất