Landmarks

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Pagode de Confucius, pagode de la litterature, pagode des corbeaux

Htutat - Văn Miếu Quốc Tử Giám!

Htutat - Văn Miếu Quốc Tử Giám!
Video2
Phim tài liệu Văn Miếu Quốc Tử Giám
Điểm đến cuối tuần - Hà Nội ( Văn Miếu Quốc Tử Giám)
Mẫu 3D tượng lính canh

Tổng quan

Văn Miếu được xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông (Đại Việt sử ký toàn thư. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1, tr.234) chép: "Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng, Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến đấy học." [2]. Như vậy Văn miếu ngoài chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên phi Ỷ Lan, lúc đó mới 5 tuổi, đến năm 1072 lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). (Việt sử thông giám cương mục. Nxb. Văn sử địa. 1957) chép: "Bính Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 tháng 4... lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó". Năm 1156, Lý Anh Tông cho sửa lại Văn Miếu và chỉ thờ Khổng Tử.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © EFEO_VIE01374 Portique d_entree du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01376 Galerie laterale ou sont disposees les tablettes au temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01377 Angle sud-est du jardin du temple de la litterature, ou Van Mieu, a Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01379 Angle droit anterieur de la toiture du temple posterieur du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE01380 Cour des sages du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01381 Puits de la clarte celeste dans la cour des steles du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01382 Galerie laterale droite des tablettes du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01384 Pavillon lateral et steles situes a gauche du puits de la clarte celeste du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01385 Porte laterale droite sur le mur de la deuxieme cour du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE01386 Porte de la deuxieme cour du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE01387 Petit temple dans la deuxieme cour du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE01388 Porte gauche de l_enceinte exterieure du temple de la litterature, ou Van Mieu, de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE01389 Autel de la salle posterieure, ou sanctuaire de Confucius, du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE01390 Reproduction en noir et blanc d_une aquarelle representant le pavillon de la pleiade du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_800...

 © EFEO_VIE01498_a Reproduction d_une photographie du Docteur Hocquard portant le titre errone _Grande pagode a Nam Dinh_, representant le Van Mieu de Son...

 © EFEO_VIE02577 Bronze - plateau servant a brûler les prieres, art annamite_800

 © EFEO_VIE03853_ter Vue aerienne du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE04162 Vue aerienne, Van-Mieu ou le Temple de la litterature_1024

 © EFEO_VIE04162_bis Vue aerienne, Van-Mieu ou le Temple de la litterature_1024

 © EFEO_VIE04169 Vue aerienne, Vue d_ensemble de Van-Mieu_1024

 © EFEO_VIE04170 Vue aerienne, Vue d_ensemble de Van-Mieu_1024

 © EFEO_VIE04171 Vue aerienne, Vue d_ensemble de Van-Mieu_1024

 © EFEO_VIE05121 Steles a droite du bassin, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05122 Steles a gauche du bassin, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05123 Galerie des tablettes, laterale gauche, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05124 Salle anterieure des salutations situee en avant de la maison des ceremonies du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE05125 Portique de l_entree, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05126 Petit pavillon entre les temples anterieur et posterieur, art annamite_800

 © EFEO_VIE05127 3 lettres faisant des offrandes aux tablettes de Confucius, (vus de dos)_1024

 © EFEO_VIE05128 Mandarins faisant des offrandes aux tablettes de Confucius, (vus de dos)_800

 © EFEO_VIE05129 Offrandes et sacrifices d_animaux a Confucius_1024

 © EFEO_VIE05130 Offrandes et sacrifices d_animaux a Confucius_1024

 © EFEO_VIE05131 Steles et pavillon lateral droit du bassin, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05132 Steles avec tortues et petit pavillon_800

 © EFEO_VIE05133 4 colonnes de l_entree, dans parc et devant plan d_eau, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05134 Steles avec tortue, art annamite_800

 © EFEO_VIE05135 Porte interieure de la 2eme enceinte, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05136 Porte laterale droite de la 2eme enceinte, art annamite_800

 © EFEO_VIE05137 Colonnes d_autels et portique d_entree, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05138 Architecture anterieure (interieure_) des salutations, (vu du temple posterieur), art annamite_1024

 © EFEO_VIE05139 Mandarins et lettres en priere, (vus de profil)_1024

 © EFEO_VIE05140 Mandarins et lettres en priere, (vus de profil)_1024

 © EFEO_VIE05141 L. E. Hoang Trong Thu, tong doc de Ha Dong en prieres_800

 © EFEO_VIE05142 Mandarins et lettres en priere, (vus de profil)_1024

 © EFEO_VIE05143 Notables en prieres_800

 © EFEO_VIE05144 Architecture de Confucius ou Van Mieu, pagodon en 1912, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05145 Architecture de Confucius ou Van Mieu, pieces d_eau et steles, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05146 Architecture de Confucius ou Van Mieu, pieces d_eau et steles, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05306 Bois sculpte provenant d_une porte ou d_un autel du temple de la litterature (Van Mieu) a Ha Noi_800

 © EFEO_VIE05306_1 Colonnettes et bois sculpte servant de parois au sanctuaire de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE05312 Colonnettes et bois sculpte servant de parois au sanctuaire de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE05313 Colonnettes et bois sculpte servant de parois au sanctuaire de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE05315 Interieure, (vu de biais a gauche), art annamite_1024

 © EFEO_VIE05316 Posterieur, (vu de l_arriere), art annamite_1024

 © EFEO_VIE05317 Faitage (detail) et piece d_accent gauche de la porterie, art annamite_800

 © EFEO_VIE05318 Decor de faitage de l_angle droit de la porterie de la 2eme enceinte, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05319 Soubassement de cloison du temple posterieur (detail), art annamite_1024

 © EFEO_VIE05320 Plafond et charpente arriere du temple anterieur, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05678 Brûle-priere en pierre sculptee du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE05679 Deux steles du temple de la litterature (Van Mieu) a Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE05682_3 Autel du petit pavillon situe entre la maison des ceremonies et le sanctuaire de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha...

 © EFEO_VIE05683_4 Panneau du haut devant l_autel de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) a Ha Noi_800

 © EFEO_VIE05684_5 Detail d_une piece d_ornement en bois sculpte deposee provenant du Van Mieu de Ha Dong (Ha Noi)_1024

 © EFEO_VIE05685_6 Long autel presentant les tablettes des condisciples de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE05685_bis6 Autels de Confucius et ses tablettes du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE05686_7 Du temple posterieur, lit de camp, (vu de l_interieur), art annamite. (_)_1024

 © EFEO_VIE05687_8 Du pavillon entre les temples anterieurs et posterieurs, art annamite._800

 © EFEO_VIE05688_9 Des tablettes des galeries laterales, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05689_10 Tablettes d_un autel d_une des galeries laterales du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE05689_bis11 Sculptures animalieres en gres positionnees au pied d_un panneau en bois servant de mur a un des batiment du temple de la litterature...

 © EFEO_VIE05690_12 Offrande d_animaux sacrifies devant un des autels du sanctuaire de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu) de Ha Noi_800

 © EFEO_VIE05691_13 Autel situe dans le petit pavillon entre la maison des ceremonies et le sanctuaire de Confucius du temple de la litterature (Van Mieu)...

 © EFEO_VIE05694_16 De Confucius ou Van Mieu, table d_autel et cigognes sacrees, art annamite_1024

 © EFEO_VIE05708_1 Des tablettes des condisciples de Confucius, art annamite_800

 © EFEO_VIE05708_2 Des tablettes des condisciples de Confucius, art annamite_800

 © EFEO_VIE05709_1 Paravent a quatre battants en bois sculpte, laque et dore (1 face)_800

 © EFEO_VIE05820_1 Estampage n° 16491 - Concours des 4eme et 7eme de Thanh Thai (1892-1895)._800

 © EFEO_VIE05820_2 Estampage n° 16492 - Concours des 10eme et 13eme de Thanh Thai (1898-1901)._800

 © EFEO_VIE05821 Estampage_800

 © EFEO_VIE05822 Estampage_800

 © EFEO_VIE05823 Estampage_800

 © EFEO_VIE05824 Estampage_800

 © EFEO_VIE05825 Estampage_800

 © EFEO_VIE05826 Estampage_800

 © EFEO_VIE05827 Estampage_800

 © EFEO_VIE05828 Estampage_800

 © EFEO_VIE05829 Estampage_800

 © EFEO_VIE05830 Estampage_800

 © EFEO_VIE05831 Estampage_800

 © EFEO_VIE05832 Estampage_800

 © EFEO_VIE05833 Estampage_800

 © EFEO_VIE05834 Estampage_800

 © EFEO_VIE05835 Estampage_800

 © EFEO_VIE05836 Estampage_800

 © EFEO_VIE05837 Estampage_800

 © EFEO_VIE05838 Estampage_800

 © EFEO_VIE05839 Estampage_800

 © EFEO_VIE05840 Estampage_800

 © EFEO_VIE05841 Estampage - inscription sur les encriers sis dans la cour du devant du temple dit _Khai Than__1024

 © EFEO_VIE05842 Estampage - inscription sur les encriers sis dans la cour du devant du temple dit _Khai Than__1024


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Địa chỉ 63 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-02 21:18:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất