Landmarks

Đình Thổ Hà

Tags: đình

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Cán bộ Viện Mỹ thuật quay phim tư liệu về Đình Thổ hà. Năm 2011. Ảnh Bùi Thị Thanh Mai.

 © Cán bộ Viện Mỹ thuật quay phim tư liệu về Đình Thổ Hà. Năm 2011. Ảnh Bùi Thị Thanh Mai.


 © Chi tiết trang trí trên nhang án Đình Thổ Hà. Ảnh Bùi Thị Thanh Mai. 2011.


 © Cửa võng Đình Thổ Hà. Ảnh Bùi Thị Thanh Mai. 2011.

InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Thổ Hà
Address Đê, Bac Ninh, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-08 21:32:12
Members
Current weather  ...
Nearest places