Wiki
Tất cả » Tư liệu Hán Nôm » Tấm bia Đức Long 1635 ở chùa Sét ( Lê Quốc Việt tóm lược ) »
Tải lại | Mở cửa sổ riêng

Tấm bia Đức Long 1635 ở chùa Sét ( Lê Quốc Việt tóm lược )


Liên quan tới: Chùa Sét

1635. Ất Hợi, Đức Long 7 - Tháng 3. Dựng bia cho các quý quan cùng các phu nhân mà trước kia vào năm 1626 đã cúng ruộng và tiền trùng tu chùa Đại Bi xã Thịnh Liệt huyện Thanh Trì phủ Thường Tín [nay thôn Giáp Lục phường Tân Mai quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội]. Ngoài ra bổ sung danh sách quý quan, sãi vãi, thiện nam tín nữ ở các xứ, phủ, huyện, xã, đặc biệt là đội ngũ Tăng thống đương thời gồm: Trụ trì chùa Đại Bi giữ chức Thống tri Tăng thống ở Ty Tăng lục là Hoàng Chân Nam tự Viên Hạo hiệu Huệ Nhãn, Bản tự Tăng Lục ty Tăng thống tước Thọ Nghĩa tử là Nguyễn Văn Hùng tự Viên Thành hiệu Huệ Trung, Tăng thống Nguyễn Văn Nham tự Huệ Uy, Tăng thống Hoàng Văn Nguyện tự Huệ Hùng, Tăng thống Nguyễn Tăng Hữu tự Huệ Tiến, Tăng thống Hoàng Quang Huy tự Huệ Hải, Tăng thống Nguyễn Thiên Tải tự Huệ Phúc, Tăng thống Nguyễn Như Ý tự Huệ Thuận, Thị Nội phủ Tăng Lục ty Tăng thống giữ tước Thụy Khê tử Trần Kim Thành tự Minh Diễn.

(Theo Quý quan công đức trùng tu Đại Bi tự bi, No 1700 - 01, Lê Quốc Việt lược thuật)