Landmarks

Lăng Sĩ Nhiếp

Đền thờ Sĩ Nhiếp, đền Tam Á

Tổng quan

Sĩ Nhiếp (Hán tự: 士燮) (137-226) là thái thú cai trị đất Giao Chỉ (nay tương ứng với miền Bắc Việt Nam) vào thời Bắc thuộc từ năm 187 đến năm 226 (cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc). Ông được coi là một vị quan cai trị có tài và được giới Nho học phong kiến Việt Nam sau này suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo ở Việt Nam. Đền thờ Sỹ Nhiếp nằm trong phạm vi thành cổ Luy Lâu, nay thuộc ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Lieu de collecte : Asie, Asie du Sud-Est, Vietnam, Bac Ninh (province), Thuan Thanh (district), Gia Dong, Ensemble funéraire de Si Vuong
Droits patrimoniaux : Ecole française d’Extrême-Orient


 © EFEO_VIE01501_1 Tombeau du mandarin de l'époque Han, Si Vuong (province de Bac Ninh)_txt

 © Nam Giao học tổ (南郊學祖)

EFEO_VIE01501_2 Détail du portique d'entrée du tombeau du mandarin de l'époque Han, Si Vuong (province de Bac...

 © EFEO_VIE05147 Ensemble funéraire du mandarin de l'époque Han, Si Vuong (province de Bac Ninh)_txt

 © Chữ trên hoành phi: "Học tổ chính từ" ( Đền thờ chính ông tổ học ) & "Sĩ Vương lăng điện".

EFEO_VIE06222_a Autel principal...

 © EFEO_VIE06222_b Temple dédié au mandarin de l'époque Han, Si Vuong (province de Bac Ninh)_txt

 © EFEO_FINL01591 Statues de gardiens dans le temple du hameau de Tam A

 © EFEO_FINL01623 Inscription "Gardiens tam a"

 © EFEO_FINL01789 "Gardiens tam a" (titre original)

 © EFEO_FINL01898 Statues de gardiens dans le temple du hameau de Tam A


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Sĩ Nhiếp
Địa chỉ Thuận Thành 5, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-06-11 21:21:22
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất