Landmarks

Cầu Long Biên

Pont Doumer
Tags: cầu

Video1

Video1
Video2
HANOI PONT PAUL DOUMER LONG BIEN BRIDGE
Mr Paul Doumer A Succombe A Ses Blessures Aka President Doumer Of France (1932)
le pont Long Bien
Assassination of French president Paul Doumer archival footage
Paul Doumer Lies In State At Elysee
Paul Doumer and Gaston Doumergue come down the stairs during inauguration of Doum...HD Stock Footage
France's New President - Sound Version (1931)
World Pays Tribute To Late M Doumer In Paris Funeral

Tổng quan

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây dựng (1899-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Dân gian còn gọi là cầu sông Cái hay cầu Bồ Đề (vì nó được bắt qua bến Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm). Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ 1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

"le pont Paul Doumer" - cầu Pôn Đu-me


 © EFEO_VIE02783 Radeaux de bambous sur le fleuve rouge, devant le pont Paul Doumer a Ha Noi_1024

 © EFEO_VIE02795 Transport des billes de bois a Hanoi_1024

 © EFEO_VIE04103 Vue aerienne, Fleuve Rouge, inondation de 1926_1024

 © EFEO_VIE04114_b Vue aerienne, Le pont Doumer_1024

 © EFEO_VIE04128_a Vue aerienne de Hanoi, le pont Doumer_1024

 © EFEO_VIE04128_c Vue aerienne de Hanoi, quartier du port_1024

 © EFEO_VIE04130_b Vue aerienne, Le pont Doumer_1024

 © EFEO_VIE04135 Vue aerienne, Le pont Doumer_1024

 © EFEO_VIE04136 Vue aerienne de Hanoi, la riviere et le quartier du port._1024

 © EFEO_VIE04138_2 Vue aerienne, Le pont Doumer et le Fleuve Rouge_1024

 © EFEO_VIE04141 Vue aerienne, le pont_1024

 © EFEO_VIE04143_2 Vue aerienne, le port_1024

 © EFEO_VIE04163_1 Vue aerienne, Vue aerienne de Hanoï - le pont Doumer_1024

 © EFEO_VIE04164_2 Vue aerienne, Au premier plan - Petit Lac. Au fond - le pont Doumer et le Fleuve Rouge._1024

 © EFEO_VIE06481 Ha Noi, vue aerienne du quartier Hoan Kiem_1024

 © EFEO_VIE06482 Vue aerienne, Au premier plan - le Petit lac ; au fond le pont Doumer et le Fleuve Rouge._1024

 © EFEO_VIE06485 Vue aerienne de la ville - le pont Doumer, (vu du cote Gia Lam)_1024

 © EFEO_VIE06486 Vue aerienne de la ville - le pont Doumer, (vu du cote Gia Lam)_800

 © EFEO_VIE06851 Paysage, le pont Doumer, (vu d_ensemble)_1024

 © EFEO_VIE06853 Paysage, le pont Doumer, (vu d_ensemble)_1024

 © EFEO_VIE06855 Paysage, le pont Doumer apres le retrait des eaux du fleuve rouge, (vu d_ensemble)_1024

 © EFEO_VIE07621_1 Paul Doumer, ancien gouverneur général de l'Indochine, créateur de l'exposition de Ha Noi, ancien président de la république, (vu...

 © EFEO_VIE07621_2 Paul Doumer, ancien gouverneur général de l'Indochine, créateur de l'exposition de Ha Noi, ancien président de la république.


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cầu Long Biên
Địa chỉ Long Bien Bridge, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-10 00:21:00
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất