Landmarks

Hang Đầu Gỗ

Tổng quan

Cũng gọi là hang Giấu Gỗ.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Tấm bia khắc thơ của vua Khải Định bị làm bẩn

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Hang Đầu Gỗ
Địa chỉ Ngọc Châu, Tuần Châu, Ha Long, Quang Ninh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-18 08:35:16
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất