Landmarks

Phật viện Đồng Dương

Tháp Đồng Dương, Vihara Đồng Dương

Âm vang Đồng Dương - Quảng Nam

Âm vang Đồng Dương - Quảng Nam
Bảo tồn Phật viện Đồng Dương

Tổng quan

Tháp Đồng Dương là một di tích quan trọng vào bậc nhất của Chăm Pa, gồm có hệ thống các tháp nằm gần nhau, nằm ở làng Đồng Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tháp được xây dựng vào thời kỳ Chăm Pa còn bị ảnh hưởng của Phật giáo, nên có tính chất đặc biệt so với các tháp khác trong hệ thống tháp Chăm, nó được mệnh danh là toà tu viện Phật giáo giữa đô thành. Hệ thống tháp Đồng Dương nằm ngay chính trung tâm đô thành Indrapura thời kỳ vương triều Indrapura. Tháp Đồng Dương được xây dựng vào thế kỷ 9, trong thời kỳ Phong cách Đồng Dương của Chăm Pa, đây cũng là thời kỳ Phật giáo ảnh hưởng mạnh đến Chăm Pa. Tháp được vua Indravarman II một người đã theo Phật giáp xây dựng, khi lên ngôi vị vua sáng lập ra triều đại Indrapura này đã thúc đẩy cho Phật giáo phát triển mạnh gần như khắp vùng bắc Chăm Pa, vì thế cả một giai đoạn nghệ thuật Phật giáo đã bừng nở ở Chăm Pa trong suốt gần nữa thế kỷ, từ năm 875 đến năm 915 và đã để lại đến hôm nay nhiều công trình kiến trúc Phật giáo đặc sắc mà được các nhà khoa học đặt tên là giai đoạn Đồng Dương hay phong cách Đồng Dương.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © EFEO_CAM16966_1 Estampage de l_inscription cham C. 106 (face A) de la stele de Ban Lanh (province de Quang Nam)_800

 © EFEO_CAM16966_2 Estampage de l_inscription cham C. 106 (face c) de la stele de Ban Lanh (province de Quang Nam)_800

 © EFEO_VIE00190 Tour centrale du site bouddhique de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00191 Temple central de Dong Duong enserre dans la vegetation_800

 © EFEO_VIE00193 Porte du temple central du site de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00194 Elements architecturaux au dessus de la porte du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00196 Tour centrale et premiere enceinte du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00197 Temple central et stupas du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00200 Porte du temple central du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00203 Cella du temple centrale du site de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00204 Tours sud et sud-ouest du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00205 Base du temple sud du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00207 Vestiges de la tour nord-ouest du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00210 Face ouest de la tour nord du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00211 Vestiges de la tour nord du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00212 Face ouest de la tour nord du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00214 Soubassements de l_angle sud-est de l_edicule nord du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00215 Vestiges de l_edicule nord du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00216 Vue du soubassement sous l_edicule, probablement de l_enceinte sud du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00217 Edicule sud du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00219 Borne sud de l_enceinte principale du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00220 Tour d_enceinte sud-est du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00221 Tour du milieu de l_enceinte sud du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00222 Tour sud-ouest, probablement de l_enceinte, du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00223 Tour sud-ouest du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00224 Angle sud-ouest de l_enceinte principale du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00225 Soubassement de la tour du milieu de l_enceinte ouest du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00226 Tour de l_angle nord-ouest de l_enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00227 Vestiges de la tour du milieu de l_enceinte nord du sanctuaire de Dong Duong._1024

 © EFEO_VIE00228 Tour de l_angle nord-est de l_enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00229 Mur de la partie sud-est de l_enceinte principale du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00230 Vue de la premiere enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00231 Mur de la partie ouest de l_enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00232 Vue de la tour sud du groupe nord du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00233 Porche du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00234 Vue de l_enceinte avec porche du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00235 Porche de la face est de l_enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00236 Porche et pylone du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00239 Porche de la face est du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00241 Pylone sud et porche de la partie sud de la deuxieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00242 Pylone et partie sud du porche de la deuxieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00243 Porche du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00244 Porche de la deuxieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00246 Vue de la seconde enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00247 Vestiges d_un pylone du sanctuaire du site de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00248 Stupa du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00250 Porche de la deuxieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00251 Porche de la seconde enceinte du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00253 Porche de la seconde enceinte du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00254 Vestiges d_un des monuments du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00255 Vestiges de la salle longue du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00256 Mandapa du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00257 Mandapa du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00258 Mandapa de la deuxieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00259 Stupa du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00261 salle hypostyle du sanctuaire Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00262 Troisieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00263 Troisieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00264 Troisieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00265 Troisieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00266 Ouverture dans la troisieme enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00268 Salle aux piliers du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00269 Salle aux Piliers du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00270 Salle aux piliers du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00273 Escalier du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00276 Extremite de mur du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00283 Piedestal de la tour principale du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00284 Piedestal de la tour principale du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00285 Autel provenant du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00286 Autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00288 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00289 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00290 Autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00292 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00295 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00296 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00298 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00299 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00304 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00312 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00313 Autel du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00322 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00323 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00325 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00328 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00329 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00331 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00333 Deuxieme autel du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00335 Decors architecturaux du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00336 Salle aux piliers du sanctuaire de Dong Duong_800

 © EFEO_VIE00337 Decors du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00338 Sculptures du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00340 Piedestaux du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00341 Fragments de decors du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00342 Sculptures de la salle du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00343 Fragment du piedestal d_une sculpture du Buddha du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00344 Sculpture d_un Garuda provenant de la tour principale du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00344_b Sculptures endommagees dans l_enceinte principale du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00345 Sculpture de Makara dans la premiere enceinte du sanctuaire de Dong Duong_1024

 © EFEO_VIE00346 Sculpture d_un donateur debout provenant du temple principal du sanctuaire de Dong Duong_800


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Phật viện Đồng Dương
Địa chỉ 14E, Thang Binh District, Quang Nam province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-16 18:49:20
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất