Landmarks

Quần thể chùa Hương

Chùa Hương 1969 - Ký Ức Việt Nam

Chùa Hương 1969 - Ký Ức Việt Nam
Chùa Hương - Khám phá lễ hội chùa hương
Lễ hội Chùa Hương, năm 1921

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Quần thể chùa Hương [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © EFEO_FINL01547 Stupa de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01548 Inscription _H Tich - perspective__1000_txt

 © EFEO_FINL01549 Inscription _H Tich - vers l_entree__1000_txt

 © EFEO_FINL01550 Inscription _H Tich - une des ailes__1000_txt

 © EFEO_FINL01551 Inscription _H Tich - vers l_entree__1000_txt

 © EFEO_FINL01552 Inscription _H Tich - cour interieure__1000_txt

 © EFEO_FINL01553 Inscription _H Tich - paysage__1000_txt

 © EFEO_FINL01554 _Huong Tich - L_embarquement_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01555 Portique d_entree de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01643 Inscription _H Tich - paysage__1000_txt

 © EFEO_FINL01644 Marchands a l_entree de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01645 Portique de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01646 Stupa de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01647 Autel et stupa de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01648 Cour de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01649 Paysage aux alentours de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01650 Grotte de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01651 Personnes sur le chemin menant a la grotte de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01652 Personnes sur le chemin menant a la grotte de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01666 Portique d_entree de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01678 _Huong Tich - L_embarquement_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01679 Inscription _H Tich - paysage__1000_txt

 © EFEO_FINL01680 Inscription _H Tich - cour interieure__1000_txt

 © EFEO_FINL01681 Inscription _H Tich - vers l_entree__1000_txt

 © EFEO_FINL01682 Inscription _H Tich - une des ailes__1000_txt

 © EFEO_FINL01683 Inscription _H Tich - vers l_entree__1000_txt

 © EFEO_FINL01684 Inscription _H Tich - perspective__1000_txt

 © EFEO_FINL01685 Stupa de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01804 Paysage aux alentours de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01805 Personnes sur le chemin menant a la grotte de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01806 Personnes sur le chemin menant a la grotte de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01807 Cour de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01808 Stupa de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01809 Autel et stupa de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01810 Portique de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01811 Marchands a l_entree de la pagode de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_FINL01812 Inscription _H Tich - paysage__1000_txt

 © EFEO_FINL02624 Pelerinage en barque vers la pagode des Parfums et la grotte de Huong Tich_1000_txt

 © EFEO_VIE02608 Pagode de Huong Tich, pieces d_autel rituelles en bronze, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE05201 Pagode - entree, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE05202 Pagode - autel et tablettes du (1er) bonze createur de la pagode (en 1920), art annamite_680_txt

 © EFEO_VIE05203 Pagode - petit rocher dans un bassin, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE05204 Pagode - entree de la grotte sacree, (vue de l_interieur), art annamite_680_txt

 © EFEO_VIE05206 Pagode - entree de la grotte sacree, (vue de l_exterieur), art annamite_680_txt

 © EFEO_VIE06195 Pagode - entree, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE06196 Pagode -entree, pavillon central, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE06196_ter Pagode - entree de la grotte, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE06197 Stupa du 1er bonze createur de la pagode en 1920, art annamite_680_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quần thể chùa Hương
Địa chỉ Bến đò Yến Vĩ, Làng Yến, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 00:02:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất